Educatia si formarea profesionala a adultilor in Romania

Educatia si formarea profesionala a adultilor in Romania

Distribuția responsabilităților

Responsabilitățile în domeniul învățării pe tot parcursul vieții revin statului român, prin intermediul urmatoarelor institutii:

  • Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice
  • Parlamentul României
  • Guvernul României
  • Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
  • Ministerul Culturii și Patrimoniului Național
  • Ministerului Sănătății
  • Ministerul Afacerilor Interne.

 

Legea 167/2013 care modifică și completează Hotărârea Guvernului 129/2000 privind formarea adulților afirmă că formarea adulțior care se termină cu un certificat de calificare sau un certificat de absolvire cu recunoaștere națională și/sau un certificat de competență profesională este o activitate de interes general și o parte a sistemului național de educație și formare profesională.

Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice

Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice are următoarele atribuții:

a) elaborarea strategiilor și a politicilor naționale în domeniul educației, formării, cercetării, tineretului și sportului;
b) elaborarea reglementărilor privind organizarea și funcționarea sistemului de învățământ din România;
c) monitorizarea, evaluarea și controlul, direct sau prin intermediul organelor competente, a sistemului de învățământ și funcționarea furnizorilor de educație;
d) stabilirea mecanismelor și metodologiilor pentru validarea și recunoașterea rezultatelor învățării;
e) dezvoltarea, impreună cu Ministerul Culturii, a politicilor educaționale ale învățării non-profesionale a adulților;
f) alte sarcini, așa cum apar menționate în legislația pentru educație formare.

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice are următoarele atribuții:

a) elaborarea, împreună cu Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice, a politicilor și strategiilor naționale pentru formarea adulților;
b) reglementează formarea la locul de muncă și formarea ucenicilor la locul de muncă;
c) monitorizarea, evaluarea, acreditarea și controlul direct sau prin intermediul organismelor autorizate, a furnizorilor de formare, alții decât cei din sistemul național de învățământ;
d) alte atribuții prevăzute de legislația pentru educație și formare furnizate de legea educației și a formării profesionale.
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice coordonează şi controlează autorizarea furnizorilor de formare profesională a adulţilor, gestionează registrele naţionale ale furnizorilor de formare profesională a adulţilor, precum şi reglementarea sistemului de asigurare a calităţii în formarea profesională a adulţilor.


Ministerul Culturii

Ministerul Culturii are următoarele atribuții:

a) stimularea creșterii accesului și a participării publice la activitățile culturale;
b) propunerea și promovarea parteneriatelor cu autoritățile locale și cu structurile societății civile, în scopul de a diversifica, moderniza și optimiza serviciile publice furnizate de instituțiile și așezămintele culturale pentru a satisface nevoile educaționale și culturale ale publicului;
c) promovarea recunoașterii competențelor profesionale, respectiv garantarea drepturilor și intereselor autorilor, artiștilor și profesioniștilor din domeniul culturii;
d) alte atribuții prevăzute de legislația în materie de educație și formare profesională.
Ministerele şi autorităţile centrale pot avea responsabilităţi în domeniul educaţiei şi formării pentru profesiile reglementate prin legi speciale.
Formarea continuă a personalului din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi Securitate naţională se reglementează, în sensul Legii Educației Naționale, prin ordine şi instrucţiuni proprii emise de către conducătorii acestora.


Autoritatea Națională pentru Calificări

Autoritatea Națională pentru Calificări are următoarele atribuții începând cu anul școlar 2017 – 2018:

a) elaborează, implementează şi actualizează Cadrul naţional al calificărilor şi Registrul naţional al calificărilor pe baza corelării cu Cadrul european al calificărilor;
b) propune Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice elemente de politici şi de strategii naţionale, acte normative referitoare la sistemul naţional al calificărilor şi la dezvoltarea resurselor umane;
c) coordonează şi controlează la nivel naţional elaborarea standardelor ocupaţionale şi a standardelor de pregătire profesională;
d) participă la elaborarea unor planuri sau programe de interes naţional în domeniul calificărilor şi al formării profesionale a adulţilor;
e) înaintează comitetelor sectoriale, în scopul validării, standardele ocupaţionale elaborate pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi al persoanelor vârstnice;
f) coordonează autorizarea centrelor de evaluare a competenţelor profesionale obţinute în sistem nonformal şi informal şi gestionează registrul naţional al centrelor de evaluare a competenţelor profesionale.


Centrele Comunitare de învățare permanentă

Centrele Comunitare de învățare permanentă au rolul de implementare la nivel local a politicilor și a strategiilor de învățare pe tot parcursul vieții. Ele funcționează în baza Metodologiei de acreditare, evaluare periodică, organizare şi funcţionare a centrelor comunitare de învăţare permanentă, aprobată prin HG nr. 598/2017.

Responsabilitățile centrelor sunt următoarele:

a) să efectueze studii și analize privind nevoia de educație și formare profesională la nivel local
b) să elaboreze planuri locale de acțiune în domeniul învățării pe tot parcursul vieții
c) să furnizeze servicii educaționale pentru copii, tineri și adulți prin:
• (i) implementarea programelor remediale pentru dobândirea sau completarea competențelor cheie, incluzând programe educaționale, cum ar fi “A doua șansă” sau “Zonele educaționale prioritare” pentru tinerii și adulții care au părăsit timpuriu sistemul de educație sau care nu au o calificare profesională
• (ii) programe pentru validarea învățării non-formale și informale
• (iii) programe pentru dezvoltarea competențelor profesionale pentru formare/ recalificare, reconversie profesională, perfecționare, specializare și inițiere profesională
• (iv) programe de educațiee antreprenorială
• (v) elaborarea programelor pentru petrecerea timpului liber sau de dezvoltare personală
• (vi) organizarea activităților de promovare a participării la învățarea pe tot parcursul vieții tuturor membrilor comunității
d) furnizează informații, îndrumare și consiliere cu privire la:
• (i) accesul la programe de educație și formare profesională
• (ii) validarea rezultatelor învățării non-formale și informale
• (iii) pregătirea pentru intrarea pe piața muncii
e) asigură evaluarea și certificarea rezultatelor învățării non-formale și informale
f) asigură accesul membrilor comunității la tehnologiile moderne de informare și comunicare
g) promovează parteneriatele cu mediul de afaceri
h) implementează instrumentele elaborate la nivel european, Youthpass și Europass, Pașaportul lingvistic și Portofoliul de învățare pe tot parcursul vieții
i) gestionează informațiile cu privire la participarea beneficiarilor la serviciile oferite de ei.