Beneficiile economice ale egalitatii de gen in UE

Beneficiile economice ale egalitatii de gen in UE

Studiu al Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)

Pentru a analiza modul în care măsurile de promovare a egalității de gen pot contribui la creșterea economică în UE, Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) a studiat impactul reducerii disparităților de gen în domenii relevante din perspectivă macroeconomică: educația în domeniile STIM (științe, tehnologie, inginerie și matematică), activitatea pe piața muncii și remunerarea. Au fost analizate și schimbările demografice care ar apărea odată cu reducerea acestor disparități de gen.

Studiul privind beneficiile economice ale egalității de gen este primul de acest tip care utilizează un model econometric riguros pentru a estima o gamă largă de beneficii macroeconomice ale egalității de gen la nivelul UE.

Rezultatele generale arată că îmbunătățirea egalității de gen ar duce la:

■ o creștere semnificativă a numărului de locuri de muncă, de care ar beneficia atât femeile, cât și bărbații;

■ crearea a până la 10,5 milioane de noi locuri de muncă până în 2050, din care o mare parte ar fi ocupate de femei;

■ efecte puternice și pozitive asupra PIB-ului pe cap de locuitor, care cresc odată cu trecerea timpului;

■ o creștere a PIB-ului din UE pe cap de locuitor cu până la aproape 10 % până în 2050;

Îmbunătățirea egalității de gen asigură creștere economică

Studiul furnizează dovezi solide ale faptului că egalitatea de gen aduce beneficii puternice, pozitive și tot mai numeroase pentru creșterea economică. Aceste efecte pozitive pot fi atribuite în mare măsură soluționării unora dintre deficiențele structurale ale economiei UE identificate în Strategia Europa 2020, prin faptul că îmbunătățirea egalității de gen va contribui la soluționarea problemelor legate de ocuparea forței de muncă, de productivitate și de îmbătrânirea populației.

Studiul arată că egalitatea de șanse între femei și bărbați într-un domeniu, de exemplu în cel al educației, are un efect de propagare în alte domenii, cum ar fi cel al ocupării forței de muncă. Efectele de propagare ar putea duce concomitent la îmbunătățirea educației femeilor (mai multe femei care studiază în domeniile STIM), la îmbunătățirea ratei de participare a femeilor pe piața muncii și la o creștere a salariilor femeilor. Astfel, abordarea diferitelor aspecte ale disparității de gen în ansamblu este de natură să producă mai multe efecte pozitive decât abordarea separată a fiecărui aspect.

O egalitate mai mare de șanse între femei și bărbați ar conduce la o creștere semnificativă a numărului de locuri de muncă, de care ar beneficia atât femeile, cât și bărbații.

Dacă egalitatea de gen se va îmbunătăți substanțial până în 2050, rata de ocupare a UE va ajunge la aproape 80 %, comparativ cu 76 % în lipsa acestei îmbunătățiri. Studiul arată că deja până în 2030 rata de ocupare a UE va ajunge la 72,6 %. Rezultatele sugerează că eliminarea segregăriide gen din opțiunile educaționale și creșterea participării femeilor în domeniile STIM ar crea între 6,3 milioane și 10,5 milioane de locuri de muncă suplimentare până în 2050, datorită îmbunătățirii egalității de gen. Aproximativ 70 % din aceste locuri de muncă ar fi ocupate de femei. În mare, acest lucru înseamnă creșterea ocupării forței de muncă din UE cu echivalentul numărului total de locuri de muncă dintr-un stat european de dimensiuni medii, cum ar fi Țările de Jos. Aceste locuri de muncă suplimentare ar contribui la reducerea decalajului în materie de ocupare dintre femei și bărbați.

Pentru realizarea acestor efecte pozitive, este important să se elimine una dintre cauzele principale ale disparităților de gen: distribuția inegală a responsabilităților de îngrijire neremunerate între femei și bărbați. Această schimbare se va produce dacă statele membre vor desființa barierele din calea participării femeilor pe piața muncii, prin introducerea unor măsuri cum ar fi:

■ inițiative de îmbunătățire a echilibrului între viața profesională și cea privată pentru cei care au copii sau alte persoane în îngrijire;

■ un acces mai bun la unități de îngrijire a copiilor de înaltă calitate și accesibile;

■ regimuri de lucru flexibile și favorabile vieții de familie;

■ promovarea adoptării programelor de lucru flexibile într-o proporție mai egală de către femei și bărbați

Statele membre ale UE ar trebui să depună eforturi pentru a elimina diferențele de remunerare dintre femei și bărbați, deoarece posturile cu salarii mai mari tind să atragă femeile pe piața muncii mai mult decât posturile prost remunerate. În același timp, salariile mai mari pot ajuta femeile să scape de sărăcie și pot reduce decalajele existente între pensiile femeilor și cele ale bărbaților (EIGE, 2016).

Creșterea numărului de locuri de muncă pentru femei este deosebit de importantă pentru că poate contribui la o creștere economică favorabilă incluziunii prin reducerea sărăciei, una dintre prioritățile majore ale Strategiei Europa 2020. Studiul recent al EIGE privind femeile și sărăcia a concluzionat că, în general, femeile sunt afectate de sărăcie mai frecvent decât bărbații din cauza perspectivelor mai reduse de angajare (EIGE, 2016). Prin urmare, ocuparea unui loc de muncă reduce riscul de sărăcie pentru femei.

Atenuarea problemelor legate de îmbătrânirea populației în UE

Îmbunătățirea egalității de gen în educație și în participarea pe piața muncii, împreună cu o împărțire mai echilibrată a activității de îngrijire neremunerate între femei și bărbați ar putea duce la creșterea ratelor de fertilitate, concluzie care reflectă rezultatele cercetărilor recente în acest domeniu. Studiul a calculat că ratele de fertilitate ar crește cu 0-8 % până în 2030. La rândul lor, ratele de fertilitate mai mari determină creșterea populației și, pe termen lung, creșterea ofertei de forță de muncă. Studiul de față evidențiază beneficiile pe termen lung ale unei astfel de evoluții. Se estimează că, până în 2050, creșterea fertilității ar conduce la intrarea în câmpul muncii a încă 2,5 milioane de oameni. Îmbunătățirea ocupării forței de muncă este deosebit de importantă în lumina proiecțiilor demografice actuale ale UE, care prevăd o creștere semnificativă a numărului de persoane în vârstă inactive pe piața muncii (Strategia Europa 2020).

Consolidarea egalității de gen: cele cinci domenii prioritare ale Uniunii Europene

  1. Creșterea gradului de participare a femeilor pe piața forței de muncă și independență economică egală.
  2. Reducerea diferenței de remunerare, de câștiguri și de pensii între femei și bărbați și, prin urmare, combaterea sărăciei în rândul femeilor.
  3. Promovarea egalității între femei și bărbați în procesul decizional.
  4. Combaterea violenței bazate pe gen și sprijinirea și protejarea victimelor.
  5. Promovarea egalității de gen și a drepturilor femeilor în întreaga lume (Comisia Europeană, 2015b)

Sursa: Oficiul de publicatii al Uniunii Europene