Instrumente de lucru si proceduri pentru implementare

Instrumente de lucru si proceduri pentru implementare

Instrumente de lucru și proceduri pentru implementarea Planu de acțiune privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în cadrul entităților publice sau private

GHID METODOLOGIC PENTRU STANDARDIZAREA PLANULUI DE ACȚIUNE PRIVIND EGALITATEA DE ȘANSE ȘI DE TRATAMENT ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI ÎN CADRUL ENTITĂȚILOR PUBLICE SAU PRIVATE

Pornind de la principiul egalității de șanse între femei și bărbați, este esențial pentru România, ca femeilor și bărbaților să li se asigure în mod real egalitatea de șanse în ceea ce privește accesul la educație, formare și un loc de muncă și participarea la luarea de decizii publice și politice.

Legislația națională garantează drepturile egale ale cetățenilor de a participa la viața economică și socială, de a se pregăti și forma într-o anumită profesie, de a se angaja și de a beneficia de protecție socială în anumite situații.

Scopul ghidului metodologic este de a furniza entităților publice sau private, informații, instrumente de lucru și proceduri pentru implementarea Planului de acțiune privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, conform Art. 23^2 alin. (1) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În funcție de particularitățile entităților publice sau private și de nevoile angajaților, acestea își adaptează activitățile, procedurile și instrumentele de lucru,în scopul acoperirii acestor nevoi și îmbunătățirii calității condițiilor climatului de lucru.

În scopul asigurării egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii, instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale, civile şi militare, precum şi companiile private, cu un număr de peste 50 de angajaţi, au posibilitatea:

 1. a) de a identifica un angajat căruia să îi repartizeze, prin fişa postului, atribuţii în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi. În acest caz, angajatorul va avea în vedere necesitatea identificării unor oportunităţi de pregătire profesională, cu încadrare în limita bugetului existent şi aprobat pentru cheltuielile cu această destinaţie;
 2. b) de a opta pentru angajarea unui expert/tehnician în egalitate de şanse, cu încadrare în limita bugetului existent şi aprobat pentru cheltuieli salariale anuale. În acest caz, la momentul previzionării bugetului pentru anul următor, angajatorul poate include bugetul necesar pentru angajarea unui expert/tehnician în egalitate de şanse;
 3. c) de a analiza conformitatea planurilor de acţiune privind implementarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi cu strategiile specifice existente şi aprobate la nivelul entităţii, cu sprijinul şi îndrumarea persoanelor prevăzute la lit. a) şi b). Planurile de acţiune pot avea atât o abordare anuală, cât şi multianuală, în funcţie de strategiile specifice existente şi aprobate la nivelul fiecărui angajator.

 

La nivelul instituţiei/companiei, din perspectiva domeniului specific al fiecărei entităţi în care îşi desfăşoară activitatea, expertul/tehnicianul în egalitatea de şanse sau persoana desemnată cu atribuţii în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi are următoarele atribuţii principale:

 1. a) analizează contextul de apariţie şi evoluţie a fenomenului de discriminare de gen, precum şi nerespectarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi recomandă soluţii în vederea respectării acestui principiu, conform legii;

b)formulează recomandări / observaţii / propuneri în vederea prevenirii/gestionării/remedierii contextului de risc care ar putea conduce la încălcarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi cu respectarea principiului confidenţialităţii;

 1. c) propune măsuri privind asigurarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, evaluează impactul acestora asupra femeilor şi bărbaţilor;
 2. d) elaborează planuri de acţiune privind implementarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în care să fie cuprinse cel puţin: măsuri active de promovare a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi eliminarea discriminării directe şi indirecte după criteriul de gen, măsuri privind prevenirea şi combaterea hărţuirii la locul de muncă, măsuri privind egalitatea de tratament în ceea ce priveşte politica de remunerare, promovare în funcţii şi ocuparea funcţiilor de decizie;
 3. e) elaborează, fundamentează, evaluează şi implementează programe şi proiecte în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
 4. f) acordă consultanţă de specialitate pentru aplicarea prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.

Atribuțiile experţilor/tehnicienilor în domeniul egalităţii de şanse sau persoanelor desemnate cu atribuţii în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi sau, pot fi realizate prin utilizarea următoarele mijloace:

 1. a) comunicare şi colaborare cu alţi specialişti din cadrul departamentelor de specialitate ale entităţii în care îşi desfăşoară activitatea;
 2. b) culegere şi analizare a datelor şi informaţiilor privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi la nivelul entităţii în care îşi desfăşoară activitatea;
 3. c) elaborare a unor rapoarte, studii, analize şi/sau prognoze privind aplicarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul specific de activitate; d) cooperare, colaborare şi realizare a schimbului de informaţii, după caz, cu autorităţile centrale şi locale, cu instituţiile de învăţământ şi de cercetare, cu organizaţii

neguvernamentale;
e) asigurare a informării de specialitate pentru conducerea entităţii în care îşi desfăşoară activitatea în legătură cu respectarea legislaţiei în domeniu;

 1. f) participare efectivă la diferite faze privind programarea, identificarea, formularea,

finanţarea, implementarea şi evaluarea în cadrul proiectelor/programelor iniţiate de către entitatea în care îşi desfăşoară activitatea din perspectiva includerii şi monitorizării aspectelor referitoare la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.

 

Vedeti Ghidul complet aici:

http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMPS/Transparenta_decizionala/20210506-proiect-ordin-standardizare-pa-egalitate-sanse_ghid.pdf